back

[00:10:20] <-- Azathoth disconnected from the server
[01:19:50] --> Azathoth connected to the server
[01:20:10] <-- Azathoth disconnected from the server
[01:20:33] --> Azathoth connected to the server
[01:24:07] <-- Azathoth disconnected from the server
[02:41:58] --> enovenn connected to the server
[02:45:50] <-- enovenn disconnected from the server
[04:51:26] --> enovenn connected to the server
[05:16:43] <-- enovenn disconnected from the server
[05:44:02] --> Honeyfluff connected to the server
[06:49:35] <-- Honeyfluff disconnected from the server
[06:52:43] --> Yanix connected to the server
[06:53:21] <Yanix> *smoke bomb!
[06:53:24] <-- Yanix disconnected from the server
[07:13:23] --> enovenn connected to the server
[07:16:54] <-- enovenn disconnected from the server
[10:47:50] --> Noobiee connected to the server
[10:48:13] <-- Noobiee disconnected from the server
[10:49:16] --> Noobiee connected to the server
[10:49:52] <-- Noobiee disconnected from the server
[10:50:58] --> Noobiee connected to the server
[10:53:33] <-- Noobiee disconnected from the server
[10:55:02] --> enovenn connected to the server
[11:15:25] <-- enovenn disconnected from the server
[11:18:51] --> mohsin_khan connected to the server
[11:19:32] --> enovenn connected to the server
[11:19:35] <-- mohsin_khan disconnected from the server
[11:19:42] --> mohsin_khan connected to the server
[11:19:47] <mohsin_khan> w
[11:20:05] <-- mohsin_khan disconnected from the server
[11:20:25] <-- enovenn disconnected from the server
[11:28:31] --> enovenn connected to the server
[11:29:22] <-- enovenn disconnected from the server
[11:30:08] --> enovenn connected to the server
[11:45:11] <-- enovenn disconnected from the server
[13:13:00] --> ZFPilotF connected to the server
[13:26:52] <-- ZFPilotF disconnected from the server
[15:17:42] --> Winny connected to the server
[16:29:53] --> Honeyfluff connected to the server
[16:29:56] <-- Honeyfluff disconnected from the server
[16:30:41] --> Honeyfluff connected to the server
[16:54:23] <-- Honeyfluff disconnected from the server
[16:54:38] --> Honeyfluff connected to the server
[17:03:45] <-- Honeyfluff disconnected from the server
[17:58:10] --> Danielson connected to the server
[18:00:02] <-- Danielson disconnected from the server
[18:01:06] --> Danielson connected to the server
[18:01:11] <-- Danielson disconnected from the server
[19:04:28] --> Smetkowski connected to the server
[19:04:46] <-- Smetkowski disconnected from the server
[19:04:59] --> Smetkowski connected to the server
[19:08:32] <-- Smetkowski disconnected from the server
[19:09:56] --> jon_Ben connected to the server
[19:14:06] --> Smetkowski connected to the server
[19:17:47] (WEB) <Sameer#2753> yo
[19:17:52] <Smetkowski> hey
[19:18:33] <jon_Ben> hey
[19:42:04] <-- jon_Ben disconnected from the server
[19:42:15] --> jon_Ben connected to the server
[19:48:46] (WEB) <Sameer#2753> How are you guys
[19:53:13] <Smetkowski> Pretty good
[20:10:59] <-- jon_Ben disconnected from the server
[20:11:12] --> jon_Ben connected to the server
[20:13:34] (WEB) <Sameer#2753> nice
[20:25:29] <jon_Ben> t
[20:26:15] --> Stan958 connected to the server
[20:30:36] <Smetkowski> wb
[20:32:03] <-- Stan958 disconnected from the server
[20:34:00] <-- Smetkowski disconnected from the server
[20:56:33] --> Honeyfluff connected to the server
[21:02:49] --> JulseC connected to the server
[21:04:41] <-- JulseC disconnected from the server
[21:17:29] <-- Winny disconnected from the server
[21:19:57] <-- jon_Ben disconnected from the server
[21:30:02] <Honeyfluff> !stats
[21:30:12] <Honeyfluff> !
[21:30:20] <Honeyfluff> !botchat
[21:30:23] (WEB) <robin_be> it's over, check forums
[21:30:28] <Honeyfluff> !botchat
[21:30:30] (WEB) <robin_be> it's over, check forums
[21:30:35] <Honeyfluff> !bot
[21:30:53] <Honeyfluff> !loc me
[21:31:03] <Honeyfluff> !loc 1
[21:31:16] <Honeyfluff> !spot
[21:31:21] <Honeyfluff> !test
[21:31:29] <Honeyfluff> !ping
[21:31:31] (WEB) <robin_be> {051f67}pong! - hi Honeyfluff
[21:31:47] <Honeyfluff> !ping
[21:31:49] (WEB) <robin_be> {727a39}pong! - hi Honeyfluff
[21:31:54] <Honeyfluff> !pong
[21:32:12] <Honeyfluff> !showme
[21:57:08] <-- Honeyfluff disconnected from the server
[22:23:17] --> Lewis connected to the server
[22:29:18] <-- Lewis disconnected from the server
[23:12:13] --> jon_Ben connected to the server
[23:35:53] <-- jon_Ben disconnected from the server

back